Salgs- og leveringsbetingelser

GARANTI PÅ PUNKTEREDE RUDER

Glaspartner er medlem af Glasindustrien og er dermed tilsluttet Glasindustriens Garantisikring på punkterede termoruder. Det er din garanti for en tryg glasløsning.

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Bo-Glas Aps og/eller Glaspartner ApS’ (herefter Leverandøren) salgs-
og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilside-
sætter dermed alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelser-
ne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af køber, medmindre
andet fremgår af den af Leverandøren fremsendte ordrebekræftelse.

Leverandøren bliver tidligst forpligtet af de af parterne afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Leverandøren har afsendt sin ordrebekræftelse. Leverandøren er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til købers kundskab at tilbagekalde de af Leverandøren fremsendte erklæringer.

Uoverensstemmelser mellem den afgivne ordre og den modtagne ordrebekræftelse skal meddeles Leverandøren straks efter modtagelsen af ordrebekræftelsen og senest kl. 12:00 andendagen efter ordrebekræftelsens datering. Fejl i den afgivne ordre skal ligeledes meddeles Leverandøren senest kl. 12:00 andendagen efter ordrebekræftelsens datering. Er der tale om en HASTEORDRE kan denne ikke ændres.

Alle varer produceres efter Leverandøren’ generelle normer / tolerancer. Normblad kan rekvireres.

Alle priser, herunder priser i henhold til de af Leverandøren udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter, told, miljø- og/eller energitillæg og forsendelsesemballage. Leverandøren forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 5 % i produktions- og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, herunder stigning i valutakurser, er Leverandøren berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

Levering sker på aftalt leveringssted, og risikoen for varen overgår fra Leverandøren til køber ved varens aflæsning på leveringsstedet. Køber betaler fragtomkostninger efter aftale.

Anmeldelse af brækage og lignende må for at blive taget til følge ske skriftligt til chaufføren inden frakørsel. Køberen/modtageren af varen skal altid være behjælpelig med aflæsning og stille fornøden assistance til rådighed herfor. Køber er ansvarlig for fejl forårsaget af eget og modtagers personale.

Efter forudgående aftale, kan der foretages afhentning med køberens egen bil. Dette medfører ikke fragtgodtgørelse.

I tilfælde af væsentlig forsinket levering er Leverandøren forpligtet til at advisere køber herom. Køber er med 14 dages skriftligt varsel til Leverandøren berettiget til at kræve erstatning, såfremt forsinkelsen er væsentlig. Køber kan ikke ophæve aftalen. Væsentlig forsinkelse kan ikke foreligge før tidligst 30 dage efter aftalt leveringstid. Køber kan dog ikke gøre den nævnte beføjelser gældende, såfremt forsinkelsen skyldes købers eller en af Leverandørens underleverandørers forhold. Køber kan under ingen omstændigheder kræve erstatning for indirekte tab, herunder afsavnstab, driftstab eller gøre yderligere beføjelser gældende, og erstatning kan maksimalt beløbe sig til 15% af varens nettopris.

I tilfælde af at køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Leverandøren berettiget til enten at fakturere varen og debitere lagerleje med 3% pr. påbegyndt måned, ligesom Leverandøren kan fakturere omkostninger ved eventuel ekstra udkørsel, eller Leverandøren er berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. I sidstnævnte tilfælde er Leverandøren berettiget til at bortsælge eller oplagre varerne for købers regning. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

Paller, kasser eller anden emballage – som ikke er engangsemballage – er Leverandørens ejendom med de kvanta, som fremgår af Leverandørens emballageregnskab, og som udsendes til køber månedligt. Paller, kasser eller anden emballage – som debiteres særskilt – vil ikke blive krediteret, med mindre køber indgår særskilt skriftlig aftale med Leverandøren om returnering. I givet fald vil returnering altid ske for købers regning og risiko.

Hvor ikke andet er anført og bekræftet på ordre/faktura, skal betaling ske kontant ved varens modtagelse.

Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom købers reklamation efter pkt. 9 ikke berettiger kø-
ber til at tilbageholde købesummen.

Varer er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Leverandøren er berettiget til at tage den solgte vare tilbage, såfremt køber – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse.

Misligholder køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter pkt. 5, er Leverandøren berettiget til at hæve aftalen, sælge varen for købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Leverandøren kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab. Indbetalinger fragår forlods på tilskrevne renter og dernæst ældste saldo.

Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af Leverandøren. Garantien gælder kun, såfremt varerne er forsvarligt opbevaret, og af køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug. For persienneruder, lamineret glas, hærdet glas etc. findes der særlige specifikationer/datablade, hvoraf blandt andet fremgår oplysninger om det enkelte produkts egenskaber, håndtering, opbevaring og anvendelsesmuligheder. Disse datablade kan rekvireres hos Leverandøren eller hentes på glaspartner.dk.

Leverance af termoruder er omfattet af Glasindustriens Garantisikring. For så vidt angår garantiordningens omfang, henvises køber til den særskilte garantitekst, der kan rekvireres hos Leverandøren. Se evt. www.glasindustrien.dk.

I det omfang køber er forpligtet i henhold til byggeleveranceklausulen, påtager Leverandøren sig en 5-årig ansvarsperiode i overensstemmelse med AB92, § 10, stk. 4.

Leverandøren er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt Leverandøren kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for vores kontrol, så som strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder eller force majeure i øvrigt. I så fald er Leverandøren berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Ophæves aftalen som følge af en force majeure situation som nævnt, berettiger dette ikke køber til at kræve erstatning. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre Leverandøren forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

Køber er pligtig til at undersøge varen straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver synlig mangel.

Opstår en mangel i garantiperioden, er køber forpligtet til at reklamere herover straks, og inden 8 dage efter manglen er eller burde være konstateret.

Overholder køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gældende.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan Leverandøren ikke pålægges yderligere ansvar. Leverandøren kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang dette ikke følger af de ufravigelige retsregler.

Endvidere er Leverandøren ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens varen er i købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på varer, som er fremstillet af køber, og hvori de af Leverandøren leverede varer indgår.

Leverandørens ansvar for skade på ting, kan dog aldrig overstige DKK 1,0 mio. pr. skade. I tilfælde af, at Leverandøren bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er køberen pligtig til at holde Leverandøren skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod køber.

Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om Leverandørens produktansvar.

Køber opnår ingen ret til Leverandørens industrielle rettigheder ved nærværende aftale, og køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktionen og/eller varen, så køber herved krænker Leverandørens rettigheder.

Eventuelle tvister, som opstår i henhold til denne aftale, skal afgøres efter danske retsregler.

Alle tvistigheder, der opstår i forbindelse med nærværende aftale, skal endelig afgøres af domstolene ved Leverandørens hjemting, medmindre leverancen er omfattet af byggeleveranceklausulen.

I forbindelse med indføringen af persondataforordningen (GDPR), oplyses hermed hvilke data/informationer Leverandøren indsamler, og hvad Leverandøren benytter dem til.

Når du retter henvendelse til Leverandøren, er dine oplysninger persondata, også når du henvender dig på vegne af dit arbejde i en virksomhed Leverandøren samarbejder med. Persondata er al slags information, som i et eller andet omfang kan henføres til dig som person.

Når du henvender dig til Leverandøren pr. mail, vil Leverandøren indsamle og behandle sådanne informationer, for at kunne opretholde dialog med Leverandørens kunder og de virksomheder Leverandøren repræsenterer. Det er udelukkende informationer du frivilligt afgiver ved henvendelse til Leverandøren, eller på anden måde giver samtykke til, der bliver gemt hos Leverandøren. Leverandøren indsamler persondata for at kunne:

– Tilsende markedsføringsmateriale
– Give dig informationer om produkter
– Give dig servicemeddelelser, herunder nyhedsbreve
– Kunne håndtere ordrer, tilbud, fakturaer og for at sikre kommunikationslog

Som udgangspunkt indsamler og opbevarer Leverandøren almindelige persondata, som Leverandøren behøver for at kunne oprette dig som kunde, og for at administrere samarbejdet. Når der er etableret samarbejde, behandler Leverandøren disse typer af data:

– Kontaktoplysning som firmanavn, adresse, CVR.nr., EANnr. telefonnumre og firma e-mailadresser
– Navn på kontaktpersoner
– E-mail på kontaktpersoner
– Telefonnumre på kontaktpersoner
– Oplysninger fra webbrowser som fx IP-adresser, sprog og browsertype
– Mailkorrespondance gemmes i det omfang det er relevant for samarbejdet

Dine data opbevares så længe det er nødvendigt. Dette betyder, at når indsamlet data ikke længere er relevant for Leverandøren, bliver det slettet på forsvarlig måde.

Som kunde har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger Leverandøren opbevarer om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelser mod, at dine oplysninger anvendes, hvis det ikke længere er nødvendigt for Leverandøren at opbevare. Hvis du ikke længere ønsker at opbevare dine oplysninger hos Leverandøren, har du ret til at anmode om at få dine data hos Leverandøren slettet. Dette kan dog kun ske, i det omfang det ikke længere er nødvendigt for Leverandøren at beholde disse data. Hvis du ikke længere har lyst til at modtage e-mailmarkedsføring eller nyhedsbreve fra os, er det din ret at trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at denne form for kommunikation ikke dækker over administrative meddelelser som fx ordrebekræftelser, tilbud, fakturaer el.lign.